[I] Vispārīgie jautājumi

SIA “MERKS”, reģistrācijas numurs: LV40003304295 (turpmāk – MERKS) ir viens no lielākajiem būvniecības uzņēmumiem un vadošais nekustamo īpašumu attīstītājs Latvijā. Viens no MERKS darbības virzieniem ir mājokļu būvniecība un pārdošana. Pārdošanas procesā tiek noskaidrotas katra klientu vēlmes un vajadzības, tiek piemeklēti klientam vajadzīgie risinājumi, tiek noslēgti nekustamā īpašuma pārdošanas darījumi. Šajos procesos MERKS iegūst un apstrādā fizisko personu datus.

MERKS kā pārzinis, apstrādājot personas datus ievēro Eiropas Savienības un Parlamenta Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk – Regula) prasības, kā arī citas Latvijā spēkā esošajās normatīvo aktu prasības.

Pārziņa kontaktinformācija: Rīga, Rūpniecības iela 25-97, Latvija, LV- E-pasts: merks@merks.lv, telefons: +371 67373380.

Šī Privātuma politika izskaidro klientiem, kā MERKS apstrādā fizisko personu datus un informē par MERKS veikto personas datu apstrādi.

[II] Personas datu apstrādes posmi un mērķi

MERKS pamatā iegūst personas datus, pamatojoties uz klienta (fiziskās personas) vai tā pilnvarotās personas sniegto informāciju par sevi. MERKS apstrādā klientu personas datus šādiem mērķiem:

 • tirgvedība dzīvokļu pārdošanas mērķiem un potenciālo klientu uzskaite;

 • nekustamā īpašuma darījuma noslēgšanas procesa uzsākšana (rokasnaudas un pirkuma līguma noslēgšana);

 • nekustamā īpašuma pārdošanas darījuma rezultātā iegūto īpašuma tiesību pārejas un apmaksas saistību pierādījumu uzglabāšana;

 • saistību izpildes un grāmatvedības uzskaite;

 • saziņa ar Pircēju dzīvokļa pārdošanas darījuma izpildei, tostarp neatbilstību novēršana garantijas periodā iesnieguma gadījumā.

[III] Personas datu apstrādes tiesiskie pamati

MERKS apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Datu subjekta piekrišana

 • Līguma noslēgšanas vai līguma izpildes mērķiem

 • Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde

 • MERKS leģitīmās intereses nodrošināšana

[IV] Tiesības atsaukt datu subjekta piekrišanu

Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt.

Ja klients ir izteicis vēlmi saņemt informāciju par kādu iegādei pieejamo nekustamo īpašumu, MERKS apstrādā klienta vārdu, telefona numuru un e-pasta adresi uz datu subjekta piekrišanas. Šie dati tiek izmantoti, kamēr klients neatsakās no piedāvājumu saņemšanas, bet ne vēlāk, kā 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā, ja pēc MERKS piedāvājumu saņemšanas klients neizrāda vēlmi iepazīties ar izteikto piedāvājumu sīkāk.

Ja klients ir piekritis reklāmas saņemšanai, atteikties no tās var, nosūtot atteikumu uz MERKS e-pasta adresi: merks@merks.lv ar norādi: “ATTEIKTIES NO JAUNUMU SAŅEMŠANAS”.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta tāda datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

[V] Personas datu glabāšanas ilgums

MERKS glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • MERKS pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

 • MERKS ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;

 • MERKS ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;

 • ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.

[VI] MERKS klienta personas datu saņēmēji

MERKS klienta personas datiem saistībā ar šā Līguma izpildi var būt piekļuve MERKS darbiniekiem, apstrādātājiem, dzīvojamās mājas pārvaldītājam, apakšuzņēmējiem, sadarbības partneriem, kredītiestādēm, nekustamā īpašuma vērtētājiem. Likumā noteiktos gadījumos MERKS var nodot informāciju citām trešajām personām, piemēram, zvērinātam notāram, zemesgrāmatu, nodokļu un patērētāju tiesību aizsardzības iestādei.

Tāpat MERKS var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku funkciju veikšanu.

Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.

[VII] MERKS klienta tiesības piekļūt saviem personas datiem, citas datu subjekta tiesības

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, vai realizētu citas datu subjekta tiesības, datu subjektam pēc izvēles ir jāiesniedz:

 • rakstisks un parakstīts iesniegums, kas adresēts MERKS, Rūpniecības ielā 25-97, LV-1045 vai,

 • iesniegums, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas adresēts MERKS un nosūtīts uz e-pasta adresi: merks@merks.lv.

MERKS veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi (atbilde tiks nosūtīta ierakstītā pasta sūtījumā, kas tiks nosūtīts uz iesniegumā norādīto pasta adresi). Atbildi var saņemt arī klātienē MERKS birojā (uzrādot personu apliecinošu dokumentu).

Datu subjektam atsevišķos gadījumos ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstīgi Regulas noteikumiem.

Kontaktpersona personas datu apstrādes jautājumos ir sasniedzama uz e-pasta adresi: merks@merks.lv .

Ja Jums šķiet, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei atbilstoši Jūsu pastāvīgajai dzīvesvietai.

[VIII] Izmaiņas Privātuma politikā

Šis dokuments ir spēkā no 2019.gada 1.janvāra.

MERKS ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas, kuras tiek publicētas interneta vietnē www.merks.lv .

Aizvērt

Izvēlieties māju

Stāvs

Istabu skaits

Iekšējā platība (m2)

Statuss

Māja Dzīvokļa nr. Stāvs Istabu skaits Platība (m2) Statuss
Grostonas 12 Grostonas 12 121 Stāvs: 2 2 110.30

Pārdots

Grostonas 12 Grostonas 12 122 Stāvs: 2 2 111.70

Pārdots

Grostonas 12 Grostonas 12 123 Stāvs: 2 2 73.90

Pārdots

Grostonas 12 Grostonas 12 124 Stāvs: 2 2 74.00

Pārdots

Grostonas 12 Grostonas 12 221 Stāvs: 2 2 106.40

Pārdots

Grostonas 12 Grostonas 12 222 Stāvs: 2 2 74.20

Pārdots

Grostonas 12 Grostonas 12 223 Stāvs: 2 2 69.30

Pārdots

Grostonas 12 Grostonas 12 321 Stāvs: 2 2 103.40

Rezervēts

Grostonas 12 Grostonas 12 322 Stāvs: 2 2 67.40

Pārdots

Grostonas 12 Grostonas 12 421 Stāvs: 2 2 105.40

Pārdots

Grostonas 12 Grostonas 12 422 Stāvs: 2 2 75.00

Pārdots

Grostonas 12 Grostonas 12 423 Stāvs: 2 2 69.30

Pārdots

Grostonas 12 Grostonas 12 131 Stāvs: 3 4 134.30

Pārdots

Grostonas 12 Grostonas 12 132 Stāvs: 3 3 95.70

Pārdots

Grostonas 12 Grostonas 12 133 Stāvs: 3 2 83.40

Pārdots

Grostonas 12 Grostonas 12 231 Stāvs: 3 2 73.50

Pārdots

Grostonas 12 Grostonas 12 232 Stāvs: 3 2 74.10

Pārdots

Grostonas 12 Grostonas 12 233 Stāvs: 3 3 106.30

Pārdots

Grostonas 12 Grostonas 12 331 Stāvs: 3 2 73.20

Pārdots

Grostonas 12 Grostonas 12 332 Stāvs: 3 2 80.20

Pārdots

Grostonas 12 Grostonas 12 431 Stāvs: 3 2 73.20

Pārdots

Grostonas 12 Grostonas 12 432 Stāvs: 3 2 81.40

Pārdots

Grostonas 12 Grostonas 12 433 Stāvs: 3 3 106.30

Pārdots

Grostonas 12 Grostonas 12 141 Stāvs: 4 4 134.50

Pārdots

Grostonas 12 Grostonas 12 142 Stāvs: 4 3 95.70

Pārdots

Grostonas 12 Grostonas 12 143 Stāvs: 4 2 77.20

Pārdots

Grostonas 12 Grostonas 12 241 Stāvs: 4 2 73.40

Pārdots

Grostonas 12 Grostonas 12 242 Stāvs: 4 2 73.80

Pārdots

Grostonas 12 Grostonas 12 243 Stāvs: 4 3 105.90

Pārdots

Grostonas 12 Grostonas 12 341 Stāvs: 4 2 74.00

Pārdots

Grostonas 12 Grostonas 12 342 Stāvs: 4 2 75.10

Pārdots

Grostonas 12 Grostonas 12 343 Stāvs: 4 3 104.60

Pārdots

Grostonas 12 Grostonas 12 441 Stāvs: 4 2 73.50

Pārdots

Grostonas 12 Grostonas 12 442 Stāvs: 4 2 81.30

Pārdots

Grostonas 12 Grostonas 12 443 Stāvs: 4 3 106.60

Pārdots

Grostonas 12 Grostonas 12 151 Stāvs: 5 4 134.00

Pārdots

Grostonas 12 Grostonas 12 152 Stāvs: 5 3 94.90

Pārdots

Grostonas 12 Grostonas 12 153 Stāvs: 5 2 77.20

Pārdots

Grostonas 12 Grostonas 12 251 Stāvs: 5 5 149.30

Pārdots

Grostonas 12 Grostonas 12 252 Stāvs: 5 3 106.20

Pārdots

Grostonas 12 Grostonas 12 351 Stāvs: 5 5 151.40

Pārdots

Grostonas 12 Grostonas 12 352 Stāvs: 5 3 104.80

Pārdots

Grostonas 12 Grostonas 12 451 Stāvs: 5 5 156.70

Pārdots

Grostonas 12 Grostonas 12 452 Stāvs: 5 3 106.20

Pārdots

Grostonas 12 Grostonas 12 161 Stāvs: 6 4 143.50

Pārdots

Grostonas 12 Grostonas 12 162 Stāvs: 6 4 146.00

Pārdots

Grostonas 12 Grostonas 12 261 Stāvs: 6 4 142.30

Pārdots

Grostonas 12 Grostonas 12 262 Stāvs: 6 3 105.40

Pārdots

Grostonas 12 Grostonas 12 361 Stāvs: 6 4 143.10

Pārdots

Grostonas 12 Grostonas 12 362 Stāvs: 6 3 104.80

Pārdots

Grostonas 12 Grostonas 12 461 Stāvs: 6 4 143.80

Pārdots

Grostonas 12 Grostonas 12 462 Stāvs: 6 3 106.40

Pārdots

J. Dikmaņa 4 J. Dikmaņa 4 121 Stāvs: 2 2 81.90

Pārdots

J. Dikmaņa 4 J. Dikmaņa 4 122 Stāvs: 2 3 95.00

Pārdots

J. Dikmaņa 4 J. Dikmaņa 4 123 Stāvs: 2 3 117.90

Pārdots

J. Dikmaņa 4 J. Dikmaņa 4 124 Stāvs: 2 2 112.60

Pārdots

J. Dikmaņa 4 J. Dikmaņa 4 221 Stāvs: 2 2 105.40

Pārdots

J. Dikmaņa 4 J. Dikmaņa 4 222 Stāvs: 2 2 72.30

Pārdots

J. Dikmaņa 4 J. Dikmaņa 4 321 Stāvs: 2 3 108.20

Pārdots

J. Dikmaņa 4 J. Dikmaņa 4 322 Stāvs: 2 3 112.80

Pārdots

J. Dikmaņa 4 J. Dikmaņa 4 323 Stāvs: 2 2 74.30

Pārdots

J. Dikmaņa 4 J. Dikmaņa 4 131 Stāvs: 3 4 131.60

Pārdots

J. Dikmaņa 4 J. Dikmaņa 4 132 Stāvs: 3 4 136.00

Pārdots

J. Dikmaņa 4 J. Dikmaņa 4 133 Stāvs: 3 3 107.00

Pārdots

J. Dikmaņa 4 J. Dikmaņa 4 231 Stāvs: 3 2 76.30

Pārdots

J. Dikmaņa 4 J. Dikmaņa 4 232 Stāvs: 3 2 75.50

Pārdots

J. Dikmaņa 4 J. Dikmaņa 4 331 Stāvs: 3 3 84.30

Pārdots

J. Dikmaņa 4 J. Dikmaņa 4 332 Stāvs: 3 3 105.70

Pārdots

J. Dikmaņa 4 J. Dikmaņa 4 141 Stāvs: 4 4 131.20

Pārdots

J. Dikmaņa 4 J. Dikmaņa 4 142 Stāvs: 4 4 135.30

Pārdots

J. Dikmaņa 4 J. Dikmaņa 4 143 Stāvs: 4 3 101.10

Pārdots

J. Dikmaņa 4 J. Dikmaņa 4 241 Stāvs: 4 2 73.50

Pārdots

J. Dikmaņa 4 J. Dikmaņa 4 242 Stāvs: 4 2 75.50

Pārdots

J. Dikmaņa 4 J. Dikmaņa 4 243 Stāvs: 4 3 105.10

Pārdots

J. Dikmaņa 4 J. Dikmaņa 4 341 Stāvs: 4 3 91.00

Pārdots

J. Dikmaņa 4 J. Dikmaņa 4 342 Stāvs: 4 5 157.10

Pārdots

J. Dikmaņa 4 J. Dikmaņa 4 343 Stāvs: 4 3 105.70

Pārdots

J. Dikmaņa 4 J. Dikmaņa 4 151 Stāvs: 5 3 130.00

Pārdots

J. Dikmaņa 4 J. Dikmaņa 4 152 Stāvs: 5 3 129.60

Pārdots

J. Dikmaņa 4 J. Dikmaņa 4 153 Stāvs: 5 3 100.40

Pārdots

J. Dikmaņa 4 J. Dikmaņa 4 251 Stāvs: 5 5 150.40

Pārdots

J. Dikmaņa 4 J. Dikmaņa 4 252 Stāvs: 5 3 105.10

Pārdots

J. Dikmaņa 4 J. Dikmaņa 4 351 Stāvs: 5 3 84.30

Pārdots

J. Dikmaņa 4 J. Dikmaņa 4 352 Stāvs: 5 5 163.20

Pārdots

J. Dikmaņa 4 J. Dikmaņa 4 353 Stāvs: 5 3 105.00

Pārdots

J. Dikmaņa 4 J. Dikmaņa 4 261 Stāvs: 6 4 142.60

Pārdots

J. Dikmaņa 4 J. Dikmaņa 4 262 Stāvs: 6 3 105.10

Pārdots

J. Dikmaņa 4 J. Dikmaņa 4 361 Stāvs: 6 3 84.30

Pārdots

J. Dikmaņa 4 J. Dikmaņa 4 362 Stāvs: 6 4 150.10

Pārdots

J. Dikmaņa 4 J. Dikmaņa 4 363 Stāvs: 6 3 105.70

Pārdots

Vesetas 15 Vesetas 15 121 Stāvs: 2 2 111.40

Pārdots

Vesetas 15 Vesetas 15 122 Stāvs: 2 2 112.00

Rezervēts

Vesetas 15 Vesetas 15 123 Stāvs: 2 2 74.20

Pārdots

Vesetas 15 Vesetas 15 124 Stāvs: 2 2 75.10

Pārdots

Vesetas 15 Vesetas 15 221 Stāvs: 2 2 105.30

Pārdots

Vesetas 15 Vesetas 15 222 Stāvs: 2 2 73.90

Pārdots

Vesetas 15 Vesetas 15 223 Stāvs: 2 2 69.60

Pārdots

Vesetas 15 Vesetas 15 421 Stāvs: 2 2 76.00

Pārdots

Vesetas 15 Vesetas 15 521 Stāvs: 2 3 136.10

Pārdots

Vesetas 15 Vesetas 15 522 Stāvs: 2 3 124.00

Pārdots

Vesetas 15 Vesetas 15 131 Stāvs: 3 4 127.50

Pārdots

Vesetas 15 Vesetas 15 132 Stāvs: 3 3 95.90

Pārdots

Vesetas 15 Vesetas 15 133 Stāvs: 3 2 84.30

Pārdots

Vesetas 15 Vesetas 15 231 Stāvs: 3 2 73.00

Pārdots

Vesetas 15 Vesetas 15 232 Stāvs: 3 2 73.90

Pārdots

Vesetas 15 Vesetas 15 233 Stāvs: 3 3 106.60

Pārdots

Vesetas 15 Vesetas 15 331 Stāvs: 3 2 76.10

Pārdots

Vesetas 15 Vesetas 15 332 Stāvs: 3 3 106.80

Pārdots

Vesetas 15 Vesetas 15 431 Stāvs: 3 3 104.40

Pārdots

Vesetas 15 Vesetas 15 432 Stāvs: 3 3 113.00

Pārdots

Vesetas 15 Vesetas 15 531 Stāvs: 3 3 110.40

Pārdots

Vesetas 15 Vesetas 15 141 Stāvs: 4 4 132.80

Pārdots

Vesetas 15 Vesetas 15 142 Stāvs: 4 3 95.80

Pārdots

Vesetas 15 Vesetas 15 143 Stāvs: 4 2 77.80

Pārdots

Vesetas 15 Vesetas 15 241 Stāvs: 4 5 149.00

Pārdots

Vesetas 15 Vesetas 15 242 Stāvs: 4 3 106.80

Pārdots

Vesetas 15 Vesetas 15 341 Stāvs: 4 2 73.00

Pārdots

Vesetas 15 Vesetas 15 342 Stāvs: 4 3 106.50

Pārdots

Vesetas 15 Vesetas 15 343 Stāvs: 4 3 106.80

Pārdots

Vesetas 15 Vesetas 15 441 Stāvs: 4 3 104.40

Pārdots

Vesetas 15 Vesetas 15 442 Stāvs: 4 3 106.80

Pārdots

Vesetas 15 Vesetas 15 541 Stāvs: 4 5 156.10

Pārdots

Vesetas 15 Vesetas 15 542 Stāvs: 4 3 111.10

Pārdots

Vesetas 15 Vesetas 15 151 Stāvs: 5 4 144.10

Pārdots

Vesetas 15 Vesetas 15 152 Stāvs: 5 4 146.50

Pārdots

Vesetas 15 Vesetas 15 251 Stāvs: 5 4 142.40

Pārdots

Vesetas 15 Vesetas 15 252 Stāvs: 5 3 106.60

Pārdots

Vesetas 15 Vesetas 15 351 Stāvs: 5 4 142.40

Pārdots

Vesetas 15 Vesetas 15 352 Stāvs: 5 3 106.80

Pārdots

Vesetas 15 Vesetas 15 451 Stāvs: 5 3 104.40

Pārdots

Vesetas 15 Vesetas 15 452 Stāvs: 5 4 137.50

Pārdots

Vesetas 15 Vesetas 15 551 Stāvs: 5 5 143.70

Pārdots

Vesetas 15 Vesetas 15 552 Stāvs: 5 3 104.60

Pārdots

Vesetas 15 Vesetas 15 561 Stāvs: 6 4 148.20

Pārdots

Vesetas 15 Vesetas 15 562 Stāvs: 6 6 207.20

Pārdots